ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა III საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში 27-30 ნოემბერი, 2019
თეზისების გაფორმებისა და გაგზავნის ინსტრუქცია

    თეზისებში ერთ აბზაცად წარმოადგინეთ თქვენი კვლევის  მოკლე მონახაზი: ყურადღება გაამახვილეთ საკვლევ თემასა და პრობლემის აქტუალურობაზეკვლევის მეთოდებზე,საკვლევი მასალის მოპოვება-დამუშავების პრინციპებზეკვლევაში ჩართულ პირ(ებ)ზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), გაგვაცანით კვლევის შედეგები და დასკვნა. შეგიძლიათ, მიუთითოთ თქვენი კვლევის შემდგომი განვითარების პერსპექტივა და/ან საკვლევი საკითხები. გთხოვთ, თეზისების ტექსტში ნუ მიუთითებთ პირადი მონაცემების შემცველ ინფორმაციას.

     თეზისებს დაურთეთ  3-5 საკვანძო სიტყვა (აბზაცით).

     თეზისების მოცულობა: 250-300 სიტყვა (მეტი ან ნაკლები სიტყვის შემთხვევაში სისტემა არ ატვირთავს თქვენს ნაშრომს).

     შეკითხვების შემთხვევაში მოგვწერეთ: isysh2019@tsu.ge