ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო სიმპოზიუმის

სამეცნიერო კომიტეტი:


ნანა გაფრინდაშვილი – პროფესორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი;
ვახტანგ ლიჩელი – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი;

დარეჯან გარდავაძე – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;
ეკატერინე ნავროზაშვილი – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი;
გიორგი ალიბეგაშვილი – საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.